قیمت روز لاشه دام (کیلوگرم/تومان)

مورخ 13 مرداد 1400

80000

میش

108000

گوساله

120000

بره

90000

گاو

فعالیت تحت نظارت

موقعیت کشتارگاه در نقشه