به منظور امکان قضاوت صحیح و دقیق در مورد بسیاری از بیماری های با امکان تشخیص ظاهری و نیاز به بررسی تکمیلی این مجموعه با تجهیز یک واحد آزمایشگاهی مجهز به تجهیزات فیزیکی و فضای مناسب امکان شناسایی آلودگی های انگلی ، بیماری های همچون کیست هیداتید ، سارکوسیست...