شرایط مزایده:
تکمیل و تحویل فرم مزایده به همراه واریز مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال به عنوان سپرده در مزایده به شماره حساب۹۶۴۶۸۷۹۶۱ بانک کشاورزی نزد شعبه خیابان امام خمینی(ره) به نام طیب گوشت پارسا نوین و اصل فیش واریزی را به همراه مدارک درخواستی تحویل دبیرخانه شرکت به آدرس:کیلومتر ۷ بزرگراه قم-جعفریه-کشتارگاه صنعتی دام قم(شرکت طیب گوشت پارسا نوین) نمایند.
اولویت با شرکت کننده ای است که بالاترین قیمت پیشنهادی را اعلام نماید
به پیشنهادهای فاقد سپرده ، فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود
سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
در صورتی که حداکثر مبلغ پیشنهادی شرکت کنندگان در مزایده از قیمت کارشناسی کمتر باشد اگهی تجدید
خواهد شد.
تمامی هزینه های مزایده از جمله کارشناسی ، آگهی ، نقل و انتقال و سایر هزینه های مرتبط از برندگان مزایده
اخذ خواهد شد
آخرین مهلت تحویل پاکت ها تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ می باشد
بالاترین مبلغ پیشنهادی در خصوص مورد مزایده برنده شناخته می شود مشروط بر اینکه قیمت پیشنهادی
کمتر از قیمت کارشناسی نباشد.

در صورت وجود دو یا چند پیشنهاد مشابه ، اعلام برنده بر اساس قرعه کشی انجام خواهد شد.
مزایده گذار در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها و یا حذف هر یک از اقالم موضوع در هر مرحله از مزایده حتی
بعد از اعلام برندگان بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار بوده و مزایده گر حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.
سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد عودت داده نمی شود و چنانچه نفر اول از انعقاد قرارداد در زمان
مقرر خودداری نماید سپرده او به نفع سازمان ضبط خواهد شد و در صورت صلاحدید سازمان چنانچه نفرات دوم
و سوم هم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده ایشان هم به نفع سازمان ضبط خواهد شد و متقاضیان حق هیچ
گونه اعتراضی را در این خصوص نخواهند داشت.
مزایده گر باید تمامی مجوزات متناسب با نوع فعالیت خود را ارائه نماید( پروانه بهداشتی بهره برداری بسته بندی،
مجوز حمل اجزاء حرام) همچنین تاریخ پروانه بهداشتی بهره برداری بایستی تا اتمام مدت قرارداد دارای اعتبار
باشد و مزایده گزار هیچ مسئولیتی در قبال مجوزات مزایده گر ندارد.
جهت شرکت در مزایده ضروری است تمام صفحات اسناد مزایده به امضا یا اثر انگشت پیشنهاد دهنده رسیده و
تحویل متصدی مربوطه نماید.
مشخصاتی که بر اسناد درج شده است تنها مبنا برای شناسایی می باشد . در صورت درج اطلاعات مغایر هیچ گونه مسئولیتی متوجه برگزار کننده مزایده نمی باشد.
مزایده گر باید با هماهنگی مزایده گذار نوع فعالیت و خدماتی که در محل مورد اجاره قصد انجام آن را دارد
مشخص نماید.
برنده مزایده هیچ گونه رابطه کاری با سازمان نخواهد داشت و کسانی که در آن محل مشغول فعالیت می گردند
زیر نظر برنده مزایده خواهند بود.