سالن انتظار دام به منظور نگهداری و جداسازی دام سبک و سنگین در فضاهای مناسب با امکان استفاده دام از آب شیرین بهداشتی و در صورت نیاز علوفه و خوراک دام در این واحد به مساحت ۱۸۰۰ متر مربع به بهره برداری رسیده است .