سالن بسته بندی با ظرفیت مناسب به منظور بی خس کردن ، قطعه بندی و بسته بندی های متنوع محصولات گوشتی با مساحتی قریب به ۱۰۰۰ متر مربع تجهیز شده با کانویر دو طبقه و سایر تجهیزات مناسب بسته بندی ، اتاق محل استقرار تیم فنی ( دامپزشکی ) و انبار کارتن و ظروف یک بار مصرف .