این تاسیسات شامل استخر های روباز ، چند مرحله ای به منظور هوادهی و ایجاد BOD و COD و کنترل سنجش آلودگی فاضلاب حاصل از شستشوی سالن های کشتار با استفاده از سیستم های هوادهی از کف و جابجایی در حوضچه های مختلف و اکسیداسیون شیمیایی کربن آلی و مصرف اکسیژن محلول توسط ارگانیزم های سازش یافته در طی مصرف کربن آلی فاضلاب تنظیم گردیده است که پس ایجاد ظرفیت مناسب و رسیدن به BOD استاندارد آب حاصل از فاضلاب پس از مرحله کلر زنی وارد چرخه صنعت کشاورزی و کشت درختچه های مناسب و بومی شده در زمین های اطراف مجتمع میگردد .