باسکول توزین دام زنده بر روی ماشین های حامل دام به منظور امکان کنترل وزن دام زنده خریداری شده عاملین کشتار و ایجاد حاشیه امن برای عاممل کشتار به منظور اطلاع از دام ارسالی به کشتارگاه و امکان مقایسه آن نسبت به افت وزنی از محل بارگیری تا کشتارگاه .