به منظور امکان قضاوت صحیح و دقیق در مورد بسیاری از بیماری های با امکان تشخیص ظاهری و نیاز به بررسی تکمیلی این مجموعه با تجهیز یک واحد آزمایشگاهی مجهز به تجهیزات فیزیکی و فضای مناسب امکان شناسایی آلودگی های انگلی ، بیماری های همچون کیست هیداتید ، سارکوسیست ، دیکروسلیوم ، سایر آلودگی های انگلی ، سیستی سرکوس بویس و بابزیوز ، امکان بازرسی کلیه ، طحال ، پستان ، ریه ، کبد و سایر موارد که به صورت قطعی در هنگام ذبح و سلاخی دام قابل رویت نبوده و نیاز به توجه بیشتر و کنترل آزمایشگاهی دارد با وجود این آزمایشگاه قابل کنترل و ابراز قضاوت قطعی در خصوص نحوه برخورد با حذف تمامی و یا قسمتی از لاشه را که مناسب برای مصارف خانگی و صنعتی نمیباشد را فراهم نموده و میتوان با اطمینان مانع از عرضه دام آلوده به بازار و چرخه مصرف گردید .